Vinst i Vården – den största undersökningen någonsin

Vinst i vården har i Sverige ofta diskuterats med hänvisning till en äldre amerikansk forskningslitteratur där vissa studier fann högre dödlighet i vinstdrivande än i stiftelsedrivna sjukhus.  En ny, och mycket omfattande, studie publicerat i den ansedda tidskriften JAMA kommer dock till en helt annan slutsats. Studien visar att övergången från offentlig eller ideell vårdorganisation till en privat vårdorganisation var kopplad till ett bättre ekonomiskt resultat, utan någon negativ effekt på vårdkvalitet, dödlighet eller jämlikhet. 

Karen E. Joynt, MD, MPH vid Harvard School of Public Health i Boston har tillsammans med sina kollegor undersökt hur vårdkvalitén i amerikanska akutsjukhus påverkades av övergångar till vinstdrivande driftsformer. De har också undersökt vilka förändringar som skedde efteråt. Enligt den nya studien finns det få samtida bevis på vad effekterna blir för vårdkvaliteten eller jämlikheten och privatisering av sjukvården är en fortsatt kontroversiell fråga. Förespråkare för privatisering menar att offentliga sjukhus har mycket att vinna på en övergång till vinstdrivande driftsformer. Bättre ledning sägs innebära ökade resurser som ska gynna kvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Kritiker menar att privatiseringens effekter innebär att olika grupper i samhället snarare missgynnas och att fokus hamnar på att tjäna stora pengar istället för att bedriva vård av god kvalitet. Forskarna har granskat patientunderlag från en period mellan år 2003 till 2010 som omfattade 237 privata sjukhus och 631 kontrollsjukhus. Antalet patienter som ingick vid de privata sjukhusen var cirka 1,8 miljoner respektive 4,8 miljoner patienter vid kontrollsjukhusen. Alla patienter som har sökt behandling vid dessa sjukhus var förmånstagare av Medicare vilket är ett offentligt finansierat sjukförsäkringssystem. Medicare gäller för personer som har fyllt minst 65 år eller är handikappade. Samtliga patienter använde sig av betalningsmodellen fee-for-service vilket innebär att alla tjänster är uppdelade och betalas separat.

Resultatet av studien visade att sjukhusen som genomfört en övergång till vinstdrivande former förbättrade sina totala marginaler med 2,2 procent jämfört med 0,4 procent förbättring för kontrollgruppen. Indikatorer för antalet förekomster av hjärtinfarkter, hjärtsvikt och lunginflammation var däremot densamma i båda grupperna. Den generella risken för dödsfall var också likvärdig. Inte heller var det någon förändring i sammansättning av olika patientgrupper med hänsyn till inkomst, etnicitet eller personer tillhörande olika typer av sjukförsäkringssystem.  Resultatet skingrar myter om att dessa förändringar får en negativ inverkan på kvalitet, service till låginkomsttagare som använder Medicaid eller på bemanning som krävs för att säkerställa högsta möjliga vårdkvalitet.

Av Adam Lithner

Läs mer:

Journal of the American Medical Association (2014). “Association Between Hospital Conversions to For-Profit Status and Clinical and Economic Outcomes”, 22 oktober 2014/nr 29.

Science Daily (2014) “Effect of hospital conversions to for-profit status” 2014-10-21.